/traderous

To get this branch, use:
bzr branch /bzr/traderous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
PlanetNames = {
  'Achelois',
  'Achelous',
  'Aeolus',
  'Aether',
  'Alastor',
  'Alcyone',
  'Alectrona',
  'Amphitrite',
  'Antheia',
  'Aphaea',
  'Aphrodite',
  'Apollo',
  'Ares',
  'Aristaeus',
  'Artemis',
  'Asclepius',
  'Astraea',
  'Até',
  'Athena',
  'Atlas',
  'Atropos',
  'Attis',
  'Bia',
  'Boreas',
  'Brizo',
  'Caerus',
  'Calliope',
  'Calypso',
  'Castor',
  'Celaeno',
  'Cerus',
  'Ceto',
  'Chaos',
  'Charon',
  'Chronos',
  'Circe',
  'Clio',
  'Clotho',
  'Crios',
  'Cronus',
  'Cybele',
  'Demeter',
  'Dinlas',
  'Dionysus',
  'Doris',
  'Eileithyia',
  'Eireisone',
  'Electra',
  'Elpis',
  'Enyo',
  'Eos',
  'Erato',
  'Erebus',
  'Eris',
  'Eros',
  'Eurus',
  'Euterpe',
  'Gaia',
  'Glaucus',
  'Hades',
  'Harmonia',
  'Hebe',
  'Hecate',
  'Helios',
  'Hemera',
  'Hephaestus',
  'Hera',
  'Heracles',
  'Hermes',
  'Hesperus',
  'Hestia',
  'Hygea',
  'Hymenaios',
  'Hypnos',
  'Iris',
  'Khione',
  'Kotys',
  'Kratos',
  'Lacheses',
  'Maia',
  'Mania',
  'Melpomene',
  'Merope',
  'Metis',
  'Momus',
  'Morpheus',
  'Nemesis',
  'Nereus',
  'Nike',
  'Notus',
  'Nyx',
  'Oceanus',
  'Pallas',
  'Pan',
  'Peitha',
  'Persephone',
  'Pheme',
  'Phosphorus',
  'Plutus',
  'Pollux',
  'Polyhymnia',
  'Pontus',
  'Poseidon',
  'Priapus',
  'Pricus',
  'Proteus',
  'Rhea',
  'Selene',
  'Sterope',
  'Styx',
  'Tartarus',
  'Taygete',
  'Terpsichore',
  'Thalia',
  'Thanatos',
  'Themis',
  'Thetis',
  'Triton',
  'Tyche',
  'Typhon',
  'Urania',
  'Uranus',
  'Zelus',
  'Zephyrus',
  'Zeus'
}